BVBA VAN OPSTAL R. (hierna: “VAN OPSTAL”) hecht veel waarde aan het beschermen van privacy en behandelt persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg.

Met deze privacyverklaring wenst VAN OPSTAL u te informeren over de gegevens die zij ontvangt of verzamelt, het doel van de verwerking van deze gegevens en uw rechten hieromtrent.

U aanvaardt dat het verzamelen en verwerken van uw gegevens zal gebeuren op de wijze zoals voorzien in dit privacybeleid, indien u een beroep doet op de diensten van VAN OPSTAL.

VAN OPSTAL houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

1. Verzamelen van gegevens

Persoonsgegevens zijn alle informatie betreffende een persoon die geïdentificeerd kan worden, zoals de naam, telefoonnummer, e-mailadres, rekeningnummer, rijksregisternummer, … Deze gegevens kunnen betrekking hebben op onder meer klanten, leveranciers, medecontractanten, werknemers, of andere toekomstige of voormalige personen waarmee VAN OPSTAL in contact komt in het kader van haar activiteiten.

VAN OPSTAL verzamelt enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van haar activiteiten of indien dit verplicht is door de wetgeving.

De persoonsgegevens die in het algemeen worden verwerkt zijn de volgende:

In beginsel verzamelt noch verwerkt VAN OPSTAL gevoelige persoonsgegevens in verband  met gezondheid, godsdienst, politieke of filosofische overtuigingen, seksleven of etnische afstamming.

2. Doeleinden voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonsgegevens

De gegevens worden verzameld voor de volgende specifieke en legitieme doeleinden:

 

3. Openbaarmaking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die VAN OPSTAL bewaart, worden vertrouwelijk behandeld en bewaard.

De persoonsgegevens worden enkel gebruikt door de personeelsleden van VAN OPSTAL voor de doeleinden waarvoor de gegevens werden verkregen.

4. Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiervoor toestemming geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.

5. Technische en organisatorische maatregelen

VAN OPSTAL neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen elke onrechtmatige verwerking, zo worden onder meer de volgende maatregelen genomen:

VAN OPSTAL levert alle redelijke inspanningen om de persoonlijke informatie te beschermen, doch kan zij niet de absolute veiligheid garanderen van de gegevens die haar worden verstrekt via haar website.

6. Bewaringstermijn van de gegevens

De persoonlijke gegevens worden bewaard voor de duur die noodzakelijk is om de specifieke doeleinden te bereiken waarvoor de verwerking wordt uitgevoerd.

Om de gepaste duur te bepalen wordt rekening gehouden met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt en de mogelijkheid om deze doeleinden te bereiken op andere manieren.

Er wordt eveneens rekening gehouden met de noodzaak om te voldoen aan alle wettelijke en reglementaire verplichtingen.

Indien de gegevens niet langer noodzakelijk zijn, zullen deze worden vernietigd. Om de grootst mogelijke veiligheid te waarborgen, kan de gebruikstermijn en de bewaringstermijn van de gegevens worden verkort en kunnen stappen worden ondernomen om de gegevens te anonimiseren, zodat deze niet langer kunnen worden geassocieerd met de betrokken persoon.

7. Bijwerken van persoonsgegevens

Door het communiceren van uw gegevens aan VAN OPSTAL, verklaart u dat deze juist, nauwkeurig en volledig zijn.

Teneinde de juistheid en nauwkeurigheid van de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens te vrijwaren, verbindt u zich ertoe VAN OPSTAL schriftelijk te informeren van elke wijziging van alle gegevens die eerder werden gecommuniceerd aan VAN OPSTAL.

8. Rechten omtrent uw gegevens en contactpersoon bij VAN OPSTAL

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u hebben ontvangen. Indien U deze rechten wenst uit te oefenen of verdere vragen heeft, kan U contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

BVBA VAN OPSTAL R.

Keistraat 10

1820 Steenokkerzeel

[email protected]

Tel.: 02/751.88.27

 

U kan eveneens bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze medewerkers.

 

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u rechtstreeks aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren vooraleer wij gevolg kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hiervoor rechtstreeks met ons contact op te nemen. U heeft daarnaast steeds het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, dit is de toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming.

9. Varia

Dit privacybeleid maakt deel uit alle huidige en/of toekomstige overeenkomsten, akkoorden en andere bindende afspraken gesloten met VAN OPSTAL.

Onderhavig privacybeleid kan worden gewijzigd rekening houdend met de mogelijke wijzigingen van de regelgeving inzake gegevensbescherming.

Datum versie: 13/02/19